Regulamin sklepu

§1 Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem sklepu internetowego oknomar.eu jest:
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA OKNO-MAR MARCIN TATARA
UL. NOWOSĄDECKA 14/20A
35-505 RZESZÓW
NIP 813-115-79-76
REGON: 691577336
e-mail: biuro@oknomar.eu

§2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny Art. 22)
3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą oraz zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na aukcjach Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

§3 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
poprzez system zamówień sklepu oknomar.eu
2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany podczas składania zamówienia adres. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na aukcjach internetowych Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.
5. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/ Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
6. Klient/ Przedsiębiorca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych). Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.
8. Czas dostawy:
Ponieważ nasze produkty są wykonywane na zamówienie według preferencji kupującego czas dostawy wynosi od 5 do 15 dni.

§4 Płatności

1. Klient/ Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności za zamówione Towary:
Płatności BLIK
karta płatnicza
przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy 24
płatność przelewem (przedpłata),
płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU (elektroniczna),
płatność przy odbiorze (pobranie).
2. Koszty dostawy
Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 20 zł do 70 zł i jest zależny od gabarytu przesyłki jak i formy płatności”
Szczegółowy cennik znajdziesz tutaj: https:oknomar.eu.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. W przypadku Towarów wykonywanych na Państwa indywidualne zamówienie i według Państwa wytycznych (np. rozmiar, kolor), których wartość przekracza 1000,00 zł brutto należy opłacić zadatek w wysokości 30% wartości zamówienia. Po zaksięgowaniu zadatku zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Rozwiązanie umowy na etapie gdy jest już w realizacji skutkuje brakiem możliwości zwrotu zadatku.

§5 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane bądź przekazane do produkcji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
3. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi, sporządzić właściwy protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
4. Reklamacje w przypadku uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez Kupującego i dostawcę przesyłki.

§6 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient / Przedsiębiorca powinien skontaktować się ze Sklepem najlepiej mailowo pod adresem: biuro@oknomar.eu lub telefonicznie pod numerem: 798-946-990 w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Jeżeli strony tak ustalą należy odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Formularz Reklamacyjny stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. Koszty wysyłki pokrywa Klient / Przedsiębiorca.
Adres, pod który Klient winien odesłać towar:
F.H.U. OKNO-MAR MARCIN TATARA
ZACZERNIE 989
36-062 ZACZERNIE
Tel.: 798-946-990
2. Przedsiębiorca ma prawo zgłosić wadę sprzedającemu, czyli skorzystać z rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.
3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta / Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi / Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi / Przedsiębiorcy poniesione koszty wysyłki towaru. W przypadku gdy Klient / Przedsiębiorca wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi / Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta / Przedsiębiorcy.
6. Każdy Klient / Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta / Przedsiębiorcy z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
7. Sklep odpowiada przed Klientem / Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych).
8. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: biuro@oknomar.eu
3. Prawo to przysługuje także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które zawrą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Pozostali przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na przykład w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będą mogli korzystać z tego uprawnienia, chyba że Sklep ustali ze stroną inaczej.
4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.
7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (np. roleta tworzona/docinana pod wymiar, moskitiera wykonywana na wymiar podany przez klienta)
o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. Uprawnienie do odstąpienia od zawieranej umowy, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
10. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

§ 8 Gwarancja

Towary oferowane w Sklepie internetowym są objęte gwarancją.
Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.
Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niezgodności Towaru z umową.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi / Przedsiębiorcy na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient / Przedsiębiorca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Formularz odstąpienia od umowy znajdziesz tutaj